Regulamin

Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www. swiatroslin.eu (dalej swiatroslin.eu), zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Postanowienia ogólne.

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.swiatroslin.eu jest firma ŚWIAT ROŚLIN Agnieszka Włodarczyk
  z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58, 3-418 Kraków zarejestrowana pod numerami NIP 683-152-75-23 i REGON 366102234.

 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet jak również w sklepie stacjonarnym w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 58. Zamówienia przyjmowane są również telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-19 pod numerami telefonu 12 290 70 46 , 604 357 531 oraz poprzez mail sklep@swiatroslin.eu.

 3. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego swiatroslin.eu są zawierane wyłącznie w języku polskim.

 4. Wszelkie ogłoszenia, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach swiatroslin.eu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy ( art. 71 KC) . Do zawarcia umowy pomiędzy właścicielem sklepu a Klientem dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez swiatroslin.eu.

 5. Wszelkie ceny podane na stronach internetowych są podawane w polskich złotych
  i są cenami brutto ( tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena po której Klient dokonał zamówienia. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, z którymi Klient może zapoznać się na stronach
  swiatroslin.eu w zakładce „koszty przesyłki”.

Składanie zamówień oraz ich realizacja.

 1. Swiatroslin.eu przyjmuje zamówienia przez stronę internetową www.swiatroslin.eu, telefonicznie oraz przez e-mail sklep@swiatroslin.eu.

 2. Przez złożenie zamówienia przez stronę internetową należy rozumieć wybór produktu na stronie , kliknięcie ikony „dodaj do koszyka, wypełnienie formularza zmówienia , wybór sposobu płatności oraz dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 §1 KC.

 3. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego zamówienia otrzyma on odpowiedź z serwisu swiatroslin.eu potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

 4. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w „formularzu zamówienia”, a w szczególności imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia.

 5. Przewidywany czas realizacji zamówienia podany jest na stronach swiatroslin.eu
  w opisie poszczególnych towarów i określany jest w dniach roboczych. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

 6. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez swiatroslin.eu ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

 7. Do podanego na stronie swiatroroslin.eu czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez kuriera (zazwyczaj 1 dzień roboczy).

Przesyłka oraz płatność.

 1. Zamówione towary dostarczane są na adres Klienta w sposób wskazany przez niego w chwili składania zamówienia.

 2. Do ceny produktu doliczana jest opłata obejmująca koszt przesłania przesyłki do Klienta. Wysokość opłaty zależna jest od wagi i gabarytów produktów dodanych do „koszyka” przy składaniu zamówieniu. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt przesyłki, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia. Swiatroslin.eu może w ramach promocji zawiesić pobieranie opłaty lub obniżyć jej wartość, umieszczając stosowną informację na swoich stronach.

 3. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym swiatroslin.eu wystawiane są paragony fiskalne, a na żądanie Klienta również faktury VAT.

 4. Płatność za zamówiony towar może nastąpić gotówką przy odbiorze osobistym, kartą przy odbiorze osobistym, za pobraniem przy odbiorze przesyłki, przelewem na rachunek bankowy.

Zwrot towaru/odstąpienie od umowy.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271), Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym
  z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu swiatroslin.eu, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do swiatroslin.eu, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia klienta.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-dniowego terminu do odstąpienia od umowy liczonego od dnia wydania rzeczy,

 3. a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia,
  b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  f)dostarczania prasy,
  g) usług w zakresie gier hazardowych.
 4. W razie skutecznego odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

 5. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności Klient powinien zwrócić towar w stanie w jakim został mu wydany (z zachowaniem wyjątku przewidzianego w zdaniu poprzedzającym), a wraz z produktem zwrócić wszelkie otrzymane dodatki, gratisy, instrukcje użytkowana itp. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

 6. Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w sposób określony przez Klienta.

 7. Zwrotów należy dokonywać na adres ul. Zakopiańska 58; 30-418 Kraków.

Reklamacje.

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176), swiatroslin.eu odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową.

 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Jeśli jednak naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

 3. Swiatroslin.eu odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Kupujący traci wyżej wymienione uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego
  o stwierdzonej niezgodności.

 4. Reklamowane towary należy przesyłać na adres ul. Zakopiańska 58; 30-418 Kraków.

 5. Reklamacja powinna zawierać informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie konsumenta, numer zamówienia oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w sklepie swiatroslin.eu

 6. Swiatroslin.eu ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni i powiadomi o sposobie dalszego postępowania.

 7. W przypadku składania reklamacji przez podmiot nie będący konsumentem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.

Postanowienia końcowe

 1. Swiatroslin.eu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji oraz realizowania zamówień Klienta w Sklepie Internetowym swiatroslin.eu. Klienci sklepu swiatroslin.eu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

 3. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez swiatroslin.eu, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie swiatroslin.eu Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.